Nájomný bytový dom č. 1 a č. 2 s technickou infraštruktúrou

ID VO:
12330
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 260/2019 - 23.12.2019, zn. 35849 - WYP
Predpokladaná hodnota:
1 985 747,10 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytových domov č. 1 a 2 a technickej infraštruktúry k bytovým domom v obci Kráľov Brod.
V rámci zákazky je navrhnuté vybudovanie 2 ks bytových domov s 12 bytovými jednotkami. Bytové domy sú riešené ako samostatne stojace objekty s tromi nadzemnými podlažiami bez podpivničenia. Zastrešené sú valbovou strechou s malým sklonom. Všetky obytné podlažia majú plnú výšku, podkrovie je nevyužité.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf23.12.2019
Súťažné podklady.pdf23.12.2019

Obstarávateľ

 • Obec Kráľov Brod
  Hlavná 4, 925 41 Kráľov Brod
  IČO: 00306053

  Kontakt: Mgr. Gergely Agócs
  Telefón: +421 317780364
  Web: https://kralovbrod.sk/
  Email: kralov.brod@azet.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.03.2021 08:22:17

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...