Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu

ID VO:
12326
Číslo z vestníka VO:
240/2019 - 25.11.2019, zn. 34091 - WYS
Dátum zverejnenia:
Predpokladaná hodnota:
200 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
90511000-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v Meste Gabčíkovo, v období od 01.01.2020 do 31.12.2021 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmen a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategória
20 03 01; objemového odpadu - kategória 20 03 07; vyradeného elektrického a elektronického zariadenia kategórie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 a biologicky rozložiteľného odpadu - kategória
20 02 01, drobného stavebného odpadu - kategória 30 03 08.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Gabčíkovo
  Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
  IČO: 00305391

  Kontakt: Ing. Árpád Mészáros
  Telefón: +421 315594101
  Web:
  Email: gabcikovo@nextra.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 12.12.2019 02:26:32

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potrebným k vypracovan ponuky
  2019-11-25 08:00:00
  2019-12-12 12:00:00
 • Žiadosť o vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2019-11-25 08:00:00
  2019-12-06 12:00:00
 • Vysvetlenie informácií k Výzve a SP
  2019-11-25 12:00:00
  2019-12-09 12:00:00
 • Predkladanie ponúk
  2019-11-25 12:00:00
  2019-12-12 12:00:00
 • Otváranie ponúk
  2019-12-13 09:00:00
  2019-12-13 16:00:00
 • Zaslanie zápisnice z otvárania ponúk
  2019-12-13 10:00:00
  2019-12-18 09:00:00
 • Predkladanie dokladov nahradených JED, ČV
  2019-12-13 11:00:00
  2019-12-20 23:59:00

Najčastejšie otázky