Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb

ID VO:
12325
Číslo z vestníka VO:
33945 - WYS Vestník č. 238/2019 - 21.11.2019
Dátum zverejnenia:
2019-12-05
Predpokladaná hodnota:
142 500,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
66510000-8 - Poisťovacie služby
66515200-5
66516400-4
66519200-3
66519300-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, všeobecné poistenie zodpovednosti v zmysle požiadaviek a príloh, služby poistného makléra pre mesto a jeho organizácie na dobu piatich rokov od 01.01.2020 do 31.12.2024.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na Tabuľku č. 1, Tabuľku č. 2, Prílohu č. 3 a Prílohu č. 4 Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Miroslava Krovinová
  Telefón: +421 434204157 / 434204482
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.09.2020 18:46:23

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...