Vypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“

ID VO:
12321
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 234/2019 33582 - WYS
Dátum zverejnenia:
2019-11-27
Predpokladaná hodnota:
159 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
71320000-7 Inžinierske projektovanie
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71324000-5 Služby týkajúce sa výpočtu stavebných nákladov
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je spracovanie jednotlivých stupňov projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie (DÚR) a
dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre Martin Východný mestský okruh I. etapa v celkovej dĺžke úseku
približne 3,5 km.
Vypracovanie projektovej dokumentácie Martin Východný mestský okruh I. etapa je požadované v stupni pre:
1.územné rozhodnutie v rozsahu a obsahu pre vydanie územného rozhodnutia k stavebným objektom:
a)Križovatka č. 8 Jilemnického ulica (I/65) vrátane napojenia OC Campo di Martin
b)Úsek od križovatky č. 8 - Jilemnického ulica (I/65) po križovatku č. 4 cesta III/2145 v tlačenej a elektronickej podobe
a CD nosiči v počtoch:
10 sád tlačených + 1 CD (dwg a pdf);
zabezpečenie potrebných prieskumov a podkladov, bližšie charakterizovaných v Technickej štúdii, pre
vyhotovenie uvedeného stupňa projektovej dokumentácie;
vzájomná komunikácia s dotknutými orgánmi a následné zapracovanie požiadaviek / podmienok do projektovej
dokumentácie.
2.stavebné povolenie v rozsahu a obsahu realizačného projektu k stavebnému objektu:
Križovatka č. 8 Jilemnického ulica (I/65) vrátane napojenia OC Campo di Martin
v tlačenej a elektronickej podobe a CD nosiči v počtoch:
10 sád tlačených + 1 CD (dwg a pdf);
1/7
zabezpečenie potrebných prieskumov a podkladov, bližšie charakterizovaných v Technickej štúdii, pre vyhotovenie
uvedeného stupňa projektovej dokumentácie;
vzájomná komunikácia s dotknutými orgánmi a následné zapracovanie požiadaviek / podmienok do projektovej
dokumentácie.
Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie je poskytnutá Technická štúdia spracovaná spoločnosťou Alfa 04
a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava.
Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podklady
uvedených v Technickej štúdii a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 14:10:54

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....