Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec

ID VO:
12320
Číslo z vestníka VO:
29748 - WYP, vestník č. 218/2019, 29.10.2019
Predpokladaná hodnota:
647 162,13 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233142-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom je realizácia stavebných prác s názvom: "Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec" pozostávajúca z častí:
a) "Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty, parkovísk, chodníka, štvrť MRŠ, pozdĺž BD č.16-21 v meste Lučenec,
b) "Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča v meste"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lučenec
  Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
  IČO: 00316181

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://www.lucenec.sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:09:27

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....