Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu, Martin - Záturčie

ID VO:
12318
Číslo z vestníka VO:
25108 - WYP Vestník č. 197/2019 - 01.10.2019
Dátum zverejnenia:
2019-10-01
Predpokladaná hodnota:
782 799,48 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45111300-1
45261000-4
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45262520-2
45432112-2
45330000-9
45400000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy kultúrneho domu pre zmenu v užívaní a komplexnú rekonštrukciu
existujúcej budovy Kultúrneho domu súpisné číslo 1825/28 na ulici Záturčianska v meste Martin - mestská časť Záturčie.
Práce sú podrobnejšie špecifikované v projekte stavby spracovanej AUTOTRANSFER spol. s.r.o., PROJEKTOVÁ A
INŽINIERSKA ČINNOSŤ Ing. Oľga Štroncerová, Žabokreky 250, 038 40 Martin.Architektonicko stavebné riešenie
Realizácia stavebných úpravy je rozdelená do 2 hlavných etáp:
V 1.etape sa zrealizujú úpravy 3.NP (podkrovia) a strechy, čo zahŕňa búracie práce, prípravu uložení nosníkov, realizáciu
nového roštu podlahy, zosilnenie a doplnenie prvkov krovu, zhotovenie nového vikiera, výmenu strešnej krytiny a úpravy
vyplývajúce z dispozičných zmien a zmeny účelu využívania podkrovného priestoru.
V 2.etape sa zrealizujú úpravy 1.PP2.NP. Úpravy obsahujú búracie práce (nové otvory, staré vrstvy podláh, prehĺbenie
1.PP), nový podkladný betón na 1.PP a 1.NP, zhotovenie nových prekladov nad búranými otvormi, zhotovenie externých
konštrukcií schodísk a rámp na 1.NP, dispozičné zmeny (zmeny priečok, nové vrstvy podláh, výmena výplní otvorov,
zateplenie atď.)
Pri realizácii odborných profesií ako sú elektroinštalácie, vykurovanie, vzduchotechnika, zdravotechnika, zabezpečí
1/6
zhotoviteľ vzájomnú koordináciu tak, aby bola zabezpečená plynulosť prác.
Práce sú špecifikované vo výkazoch výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny:
-vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;
-dočasné dopravné značenie;
-porealizačné vyjadrenia a zameranie správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté;
-zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme;
-náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác;
-náklady na likvidáciu odpadu.
Zhotoviteľ vypracuje na predmet zákazky časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo ( Príloha č. 2
k Zmluve o dielo).
Podrobné vymedzenie jednotlivých etáp dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti
na projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.03.2021 08:28:21

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky