ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA - časť 2.

ID VO:
12297
Číslo z vestníka VO:
17163 - WYP Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
96 293,91 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45212200-8
45223000-6
45262600-7
45300000-0
45330000-9
45400000-1
45310000-3
45311000-0
45262520-2
45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba areálu ŠPORT PARK PLTNÍKY 1. Etapa, ktorá rieši napojenie športovej zóny na inžinierske siete a zázemie tréningového futbalového areálu. Ako zázemie tréningovej plochy budú slúžit objekty pre
hrácov, divákov a správu areálu. Jedná sa o šatne, hygienické zariadenia, tribúny, zariadenia správy areálu a objekty pre osadenie technického vybavenia. V rámci prvej etapy výstavby bude v areáli zriadený ciastocne objekt šatní.
Výstavba 1. etapy areálu rieši napojenie športovej zóny na siete, buduje tréningovú plochu a jej oplotenie a rieši zázemie tréningového futbalového areálu - 1. etapu.
Riešená cast areálu je súcastou športovo rekreacnej zóny mesta Martin, ktorá sa má budovat v oblasti Martin - Pltníky v blízkosti rieky Turiec. Táto zóna by sa mala postupne rozrastat a bude doplnená o dalšie objekty ako futbalový štadión,
multifunkcná športová hala a parkovacie domy.

Stavebné práce sú rozdelené na tri (3) casti a zahrnajú 8 nasledujúcich stavebných objektov v rozsahu:

Cast 1 - Zázemie tréningového areálu (šatne)
Zázemie a šatne hráci
Spevnené plochy a drobný mobiliár
Prípojka splaškovej kanalizácie žumpa

Cast 2 - Vybudovanie závlahového systému vrátane prípojky vody
Strojovna závlahového systému 1/9
Prípojka vodovodu
Úžitková voda

Cast 3 - Inštalácia a montáž elektrických rozvodov a zariadení
Vnútro areálové NN rozvody
Napojenie VN + Trafostanica

Stavebné práce sú podrobnejšie špecifikované v projekte stavby spracovanej projektovou kanceláriou Stavba od A po Z, s.r.o. a podmienok stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom Mesta Vrútky c. MsÚ 1451/2019/Tk-3185/2019,
ktoré nadobudlo právoplatnost dna 2.7.2019. Pri realizácii odborných profesií ako sú elektroinštalácie, vzduchotechnika, zdravotechnika, vybudovanie závlahového
systému vrátane prípojky vody, zabezpecí zhotovitel vzájomnú koordináciu tak, aby bola zabezpecená plynulost prác.

Práce sú špecifikované vo výkazoch výmer a zhotovitel zahrnie do ceny:
-vytýcenie inžinierskych sietí pred zacatím prác
-docasné dopravné znacenie
-porealizacné vyjadrenia a zameranie správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté
-úpravu okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy a výsev trávy.
-náklady na cistenie okolia pocas realizácie a po ukoncení stavebných prác
-náklady na likvidáciu odpadu

Zhotovitel vypracuje samostatne pre každú cast dodania predmetu zákazky casový harmonogram diela, ktorý bude súcastou Zmluvy o dielo ( Príloha c. 2 k Zmluve o dielo).
Podrobné vymedzenie jednotlivých castí dodania predmetu zákazky tvorí cast B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria cast D. "Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky" Sútažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Manka
  Telefón: +421 434204157 / 908934905
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.01.2021 07:32:16

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky