ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA - časť 1.

ID VO:
12296
Číslo z vestníka VO:
17163 - WYP Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
113 946,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45212200-8
45223000-6
45262600-7
45300000-0
45330000-9
45400000-1
45310000-3
45311000-0
45262520-2
45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba areálu ŠPORT PARK PLTNÍKY 1. Etapa, ktorá rieši napojenie športovej zóny na inžinierske siete a zázemie tréningového futbalového areálu. Ako zázemie tréningovej plochy budú slúžiť objekty pre
hráčov, divákov a správu areálu. Jedná sa o šatne, hygienické zariadenia, tribúny, zariadenia správy areálu a objekty pre osadenie technického vybavenia. V rámci prvej etapy výstavby bude v areáli zriadený čiastočne objekt šatní.
Výstavba 1. etapy areálu rieši napojenie športovej zóny na siete, buduje tréningovú plochu a jej oplotenie a rieši zázemie tréningového futbalového areálu - 1. etapu.
Riešená časť areálu je súčasťou športovo rekreačnej zóny mesta Martin, ktorá sa má budovať v oblasti Martin - Pltníky v blízkosti rieky Turiec. Táto zóna by sa mala postupne rozrastať a bude doplnená o ďalšie objekty ako futbalový štadión,
multifunkčná športová hala a parkovacie domy.

Stavebné práce sú rozdelené na tri (3) časti a zahŕňajú 8 nasledujúcich stavebných objektov v rozsahu:

Časť 1 - Zázemie tréningového areálu (šatne)
Zázemie a šatne hráči
Spevnené plochy a drobný mobiliár
Prípojka splaškovej kanalizácie žumpa

Časť 2 - Vybudovanie závlahového systému vrátane prípojky vody
Strojovňa závlahového systému 1/9
Prípojka vodovodu
Úžitková voda

Časť 3 - Inštalácia a montáž elektrických rozvodov a zariadení
Vnútro areálové NN rozvody
Napojenie VN + Trafostanica

Stavebné práce sú podrobnejšie špecifikované v projekte stavby spracovanej projektovou kanceláriou Stavba od A po Z, s.r.o. a podmienok stavebného povolenia vydaného Stavebným úradom Mesta Vrútky č. MsÚ 1451/2019/Tk-3185/2019,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.7.2019. Pri realizácii odborných profesií ako sú elektroinštalácie, vzduchotechnika, zdravotechnika, vybudovanie závlahového
systému vrátane prípojky vody, zabezpečí zhotoviteľ vzájomnú koordináciu tak, aby bola zabezpečená plynulosť prác.

Práce sú špecifikované vo výkazoch výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny:
-vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác
-dočasné dopravné značenie
-porealizačné vyjadrenia a zameranie správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté
-úpravu okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy a výsev trávy.
-náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác
-náklady na likvidáciu odpadu

Zhotoviteľ vypracuje samostatne pre každú časť dodania predmetu zákazky časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo ( Príloha č. 2 k Zmluve o dielo).
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 908934905
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.01.2021 08:37:22

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....