Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM Dunajská Streda

ID VO:
12295
Číslo z vestníka VO:
127/2019 - 26.06.2019, zn. 15030 - WYP
Predpokladaná hodnota:
266 537,31 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212290-5
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Zákazka rieši obnovu technologických zariadení školského bazéna, umelého vetrania v plavárni a v posilňovni, elektroinštaláciu pre plaváreň, MaR a elektroinštaláciu NN v rozsahu potrebnom pre napojenie technologických zariadení bazéna na systém riadenia v Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola.
V rámci rekonštrukcie budovy krytej plavárne budú vymenené všetky vonkajšie okná a dvere za plastové s izolačným trojsklom. Vymenené budú aj vonkajšie a vnútorné parapety.
Tepelná izolácia obvodových múrov a plochej strechy bude riešená v ďalšej etape rekonštrukcie.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf26.06.2019
Súťažné podklady.pdf26.06.2019

Obstarávateľ

 • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola
  Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda
  IČO: 00162329

  Kontakt: Ing. Alžbeta Tornyaiová
  Telefón: +421 315524500
  Web: https://www.dunagro.sk/
  Email: tornyaiova.alzbeta@zupa-tt.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 09:57:49

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....