Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu

ID VO:
12275
Číslo z vestníka VO:
75/2019, zn. 7629 - WYS
Predpokladaná hodnota:
168 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
90511000-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v obci Čierny Brod, v období od 01.06.2019 do 31.05.2023 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategória
20 03 01; objemového odpadu - kategória 20 03 07; vyradeného elektrického a elektronického zariadenia kategórie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 a biologicky rozložiteľného odpadu - kategória 20 02 01.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf16.04.2019
Súťažné podklady.pdf16.04.2019

Obstarávateľ

 • Obec Čierny Brod
  Obecný úrad, 925 08 Čierny Brod
  IČO: 00305880

  Kontakt: Ing. Pavel Nagy
  Telefón: +421 317848191
  Web: obecciernybrod@stonline.sk
  Email: obecciernybrod@stonline.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 11:49:38

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...