Stavebné úpravy zimného štadióna v Martine - I.etapa

ID VO:
12268
Číslo z vestníka VO:
5126 - WYP Vestník č. 49/2019
Dátum zverejnenia:
2019-04-03
Predpokladaná hodnota:
641 171,13 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000 - 7 Stavebné práce
45111300 - 1 Demontážne práce
45223000 - 6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách
45262600 - 7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45300000 - 0 Stavebno-inštalačné práce
45310000 - 3 Elektroinštalačné práce
45311000 - 0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45262520 - 2 Murárske práce
45330000 - 9 Kanalizačné a sanitárne práce
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zimného štadióna v časti východného sociálneho prístavku. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej PROTES Žilina spol. s r.o., Ul. Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina, podmienok stavebného povolenia a v rozsahu prác špecifikovaných vo výkaze výmer. Stavebné úpravy sa týkajú dispozično prevádzkových zmien a technického vybavenia v sociálnej časti východného sociálneho prístavku, najmä na I.NP, ktorý obsahuje šatňové, sociálne, pomocné a komunikačné priestory. Stavebnými úpravami bude zasiahnutá východná fasáda objektu a to zmenou veľkosti a materiálu okien výmenou za plastové. Návrh rieši situovanie jedného pozdĺžneho chodbového traktu/v súčasnosti dva chodbové trakty/čím sa zväčšia plochy požadovaného množstva a veľkostí šatní v počte 8 šatní. Vetranie priestorov bude zabezpečovať VZT jednotka s rekuperáciou.
Stavebno technické riešenie stavby :
-Stavebná časť búracie práce, ktoré sú potrebné pre odstránenie častí nenosných konštrukcií. Navrhované sú nové nenosné priečky z tvárnic POROTHERM. Podlahy budú realizované s dodržaním predpísanej triedy protišmykovosti. Všetky vnútorné omietky na navrhovaných priečkach budú s bielym náterom Primalex a v hygienických miestnostiach bude keramický obklad.
-Zdravotechnika budú riešené nové rozvody studenej, teplej vody a kanalizácie.
-Vykurovanie - riešené budú nové rozvody tepla od výmeníkovej stanice/OST/do vzduchotechnických jednotiek a ústredného kúrenia.
-Elektroinštalácia rieši umelé osvetlenie, silnoprúdové rozvody na I.NP vrátane nových rozvádzačov a vzduchotechnických jednotiek umiestnených na streche sociálneho prístavku.
-Vzduchotechnika rieši vetranie šatní, sociálnych zariadení a brusiarne korčuli. V PD nie je riešená konštrukčná dokumentácia uchytenia vzduchotechnickej a kondenzačnej jednotky, ktoré sú umiestnené na streche sociálneho prístavku.

Pri realizácii odborných profesií ako sú elektroinštalácie, vzduchotechnika, zdravotechnika zabezpečí zhotoviteľ vzájomnú koordináciu, tak aby bola zabezpečená plynulosť prác.

Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo ( Príloha č. 2 k Zmluve o dielo).

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 10:18:59

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....