Cyklotrasa Martin-Vrútky

ID VO:
12264
Číslo z vestníka VO:
4169 - WYP Vestník č. 34/2019
Predpokladaná hodnota:
1 624 133,05 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233162 - 2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
45221111 - 3 Stavebné práce na cestných mostoch
45262000 - 1 Špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác
45000000 - 7 Stavebné práce
45111300 - 1 Demontážne práce
45223000 - 6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce nového cyklistického chodníka z miesta Pltníky (OC Tulip) cez po pravom nábreží
rieky Turiec, ďalej popod cestu I/18 a križuje cestu III/018242, následne cez novú lávku ponad rieku Turiec prechádza
na ľavý breh po koniec. Nová lávka cyklistickej cesty bude vybudovaná súbežne s existujúcim mostom ponad Turiec
(Priekopská cesta ku Partizánskemu cintorínu v Priekope), pokračovať bude ku križovatke Matušovičovského a
Čachovského radu vo Vrútkach. Povrch cyklochodníka je navrhnutý z asfaltobetónu. Cyklotrasa je vedená k. ú Martin
Záturčie, Priekopa a k. ú. Vrútky.l
1/9
Trasa v k. ú. Martin je v dĺžke 2,79 km, obojsmerná, v šírkových parametroch 2,15 m 3,0 m reaguje na okolité
priestorové podmienky. Trasa je v k. ú. Vrútky v dĺžke 131 m, obojsmerná, v šírkových parametroch 2,15 m 3,0 m
reaguje na okolité priestorové podmienky. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej
projektovou kanceláriou Stavba od A po Z, s.r.o., Thurzova 16A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. Miroslav Stolárik a
podmienok stavebného povolenia vydaným Mestom Martin č. ŠSÚ-38812/152304/2017 zo dňa 22.12.2017 a podmienok
stavebného povolenia vydaným Obcou Lipovec č. sp.: 415/2017-Tk zo dňa 21.12.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť
22.1.2018.
Práce sú v rozsahu:-Zemné práce, -Búracie práce, -Spevnené plochy, -Ochrana plynovodu pri vjazde,
-Dopravné značenie zvislé a vodorovné, pomocné prvky pre orientáciu slabozrakých v priestore, -Oporný múry, lávky,
násypy, -Mobiliár lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, -Likvidácia odpadov, -Verejné osvetlenie.
Práce sú špecifikované vo výkaze výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny :-vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác, -
dočasné dopravné značenie,-porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté, -úpravu
okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy a výsev trávy,-náklady na čistenie okolia počas realizácie a
po ukončení stavebných prác, -náklady na likvidáciu odpadu
Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo ( Príloha č. 2 k Zmluve o dielo).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov samostatne
pre každú časť zákazky.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o vyhodnotení ponúk.doc12.06.2019
oznamenie-13353.pdf24.05.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP_3.doc07.05.2019
Upravený výkaz výmer pre SOO1_RO1_MT.pdf06.05.2019
Odpovede na žiadost o vysvetlenie k SP_2.zip02.05.2019
oznamenie o oprave 8384.pdf23.04.2019
upravena_dokumentacia_cyklotrasa042019.zip15.04.2019
vykaz_vymer_cast_Martin042019.zip15.04.2019
vykaz_vymer_cast_Vrutky042019.zip15.04.2019
Odpoveď na žiadost o vysvetlenie k SP 1 na vedomie.doc15.04.2019
Odpoveď na žiadost o vysvetlenie k SP 2 na vedomie.doc15.04.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP 3 na vedomie.doc15.04.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP 4 na vedomie.doc15.04.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP 5 na vedomie.doc15.04.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP 6 na vedomie.doc15.04.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP 7 na vedomie.doc15.04.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP 8 na vedomie.doc15.04.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP 9 na vedomie.doc15.04.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP 10 na ved..doc15.04.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP 11 na ved..doc15.04.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP 12 na ved..doc15.04.2019
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k SP 13 na ved..doc15.04.2019
oznamenie o oprave - 5127 IOX.pdf11.03.2019
Novy harmonogram elektronického procesu VO.doc08.03.2019
Informácia pre uchádzačov alebo záujemcov.doc07.03.2019
Súťažné podklady.doc18.02.2019
Zmluva o dielo_final Mesto Martin.doc18.02.2019
Zmluva o dielo_final Mesto Vrútky.doc18.02.2019
Zmluva o protikorupčných opatreniach.doc18.02.2019
VYKAZY VYMER - ČASŤ MARTIN.zip18.02.2019
VYKAZY VYMER - ČASŤ VRÚTKY.zip18.02.2019
Projekt dok - Cyklotrasa Martin - DRS.zip18.02.2019
Projekt dok - Cyklotrasa Martin - DSP.zip18.02.2019
Projekt dok - Cyklotrasa Vrutky.zip18.02.2019

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ivana Bobrovská
  Telefón: +421 434204157 / 434204501
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 09:38:55

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....