Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

ID VO:
12262
Číslo z vestníka VO:
4000 - WYP Vestník č. 30/2019 - 12.02.2019
Predpokladaná hodnota:
1 200 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223 - 8 Obnova povrchu vozoviek
45233142 - 6 Práce na oprave ciest
45432112 - 2 Kladenie dlažby
45232424 - 0 Stavebné práce na kanalizačných odtokoch
45232451 - 8 Odvodňovacie a povrchové práce
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
2.2 Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia komunikácií na území mesta Martin asfaltom AC 11 v súlade s STN 736121 (postreky STN 736129) v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a opravy alebo rekonštrukcie poškodenia komunikácií zámkovou dlažbou v súlade s STN 736101 a STN 736133 v jednotkovej cene za 1 m2 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Pri opravách a rekonštrukciách komunikácií asfaltom AC 11 sa jedná sa o opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 počas celého roka, ale v malých častiach do 100 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň a vždy maximálne na 30 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Pri opravách a rekonštrukciách zámkovou dlažbou sa jedná o opravy a rekonštrukcie komunikácií zámkovou dlažbou počas celého roka, ale v malých častiach do 30 m2. Výzva zhotoviteľa na začatie vykonávania prác bude maximálne jedna za deň a vždy maximálne na 10 m2 opravy alebo rekonštrukcie poškodenej komunikácie.
Práce na oprave a rekonštrukcii mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk (predmet diela) budú realizované v priebehu rokov 2019-2020 na základe výzvy objednávateľa, s uvedením konkrétneho termínu plnenia a podľa závažnosti poškodenia komunikácie, chodníka, parkoviska pri bežných opravách a rekonštrukciách alebo do 12 hodín pri havarijných opravách a rekonštrukciách.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. "Opis predmetu zákazky" v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO:

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2020 09:33:15

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....