Svätý Anton - vodný tok Studenský potok protipovodňová ochrana

ID VO:
12258
Číslo z vestníka VO:
17716 - WYP, vestník č. 243/2018 - 11.12.2018
Predpokladaná hodnota:
3 111 556,22 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45246000-3
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa protipovodňovej ochrany.
Technické riešenie úpravy zahŕňa:
- zabezpečenie stability svahov koryta pri eróznej činnosti
- zvýšenie brehovej hrany nad prietok Q100 s rezervou 0,5 m
- prehĺbenie koryta v zastavanej časti obce a jeho rozšírenie na základe výpočtu a konzumčnej
krivky
- posúdenie prietočnej kapacity pod existujúcimi mostmi a lávkami
- maximálne rešpektovanie existujúcich inžinierskych sieti
- zabezpečenie prístupu k toku prostredníctvom schodov
- zabezpečenie bezbariérovosti vstupu na chodník a lávky
- minimalizovanie záberu pozemkov
- zabezpečenie prevedenia prietoku v koryte do kapacity Q100 8,0 m3/s
- dodržanie princípu zelenej infraštruktúry spätnou výsadbou stromov a krovín
- zvýšenie retenčnej kapacity územia vybudovaním poldra a zádržných objektov
Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Agrofarma Studenec s.r.o.
  Banský Studenec 36, 969 01 Banská Štiavnica
  IČO: 45611092

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web:
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.07.2020 11:28:28

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...