Prihlásenie prostredníctvom eIDPovoľte otvorenie popup okna v prípade, že ich máte blokované pre prihlásenie s EID. Pre prihlásenie do systému doporučujeme použiť prihlasovacie údaje, ktoré ste obdržali vo výzve.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pri prihlásení prostredníctvom EID, podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 428/2002 Z. z.") na účely spracovania. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

Pre ďalšie prihlásenie si pripravte svoj prihlasovací kľúč a jedinečné prihlasovacie heslo, ktoré Vám bolo vygenerované vo výzve k elektronickej aukcii a občiansky preukaz.


Najčastejšie otázky

  • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
    Všeobecné informácie

    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....